Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH - TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
Khách sạn Mường Thanh - TP. Bắc Giang, Bắc Giang
  • Địa điểm: TP. Bắc Giang, Bắc Giang.
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2014
  • Sử dụng: Hệ trần nhôm AluKing 130B-Shaped
  •