KĐT Văn Phú Victoria

KĐT Văn Phú ViCTORIA - Q. HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
KĐT Văn Phú Victoria - Q. Hà Đông, Hà Nội
  • Địa điểm: Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2014
  • Sử dụng: Hệ trần nhôm AluKing Cell (Caro) 100x100
  •